Effektiv diabetesvård med förlängt teambesök

Sedan 2018 prövar vi en koncentrerad utbildnings- och behandlingsmodell för patienter med typ 2-diabetes. Den har fallit så väl ut att vi nu gör den till en permanent del av den vård vi erbjuder.

— Den ger en snabbare, mer komprimerad behandling som fungerar extra bra för patienter med individuella behov, berättar Gunilla Lundkvist, diabetessjuksköterska vid Centrum för diabetes.

Det är Gunilla Lundkvist och hennes kollega Anna-Karin Brunnstedt, även hon diabetessjuksköterska vid Centrum för diabetes, som har varit med och utvecklat modellen. Målet är att kunna erbjuda en skräddarsydd personcentrerad diabetesvård.

— Det har fungerat jättebra. Trevligt och proffsigt bemötande med stor kunskap, säger en patient som har deltagit i programmet.

Anpassad dagvård

Förutom specialistbehandling för typ 1-diabetes erbjuder Centrum för diabetes även patienter med svårbehandlad typ 2-diabetes hjälp, stöd och justering av befintlig behandling. Det är patienter som behöver mer hjälp med sin diabetes än vad de idag kan få i primärvården.

Sedan förra året har dock Centrum för diabetes utvecklat en helt ny modell. Den kallas ”förlängt teambesök” och patienten träffar läkare, diabetessjuksköterska, dietist och fysioterapeut under en och samma förmiddag.

— Traditionell diabetesdagvård i grupp fungerar inte för alla, berättar Anna-Karin Brunnstedt. Samtidigt är det viktigt att den som lever med diabetes har kunskap om vad som kan minska risken för komplikationer. Förlängt teambesök bidrar till att öka andelen patienter som får ta del av den kunskapen.

Så här går det till

När remiss kommer in till Centrum för diabetes görs bedömning av vad som kan fungera bäst för patienten: vanlig dagvård eller förlängt teambesök. Detta sker förstås i samråd med patienten – ibland föredrar någon teambesök framför vanlig dagvård, eller tvärtom.

Teambesöket tar cirka fyra timmar och fem patienter deltar vid samma tillfälle. De som vill kan ha med sig en närstående eller tolk.

Först träffar alla i grupp en sjuksköterska som berättar hur förmiddagen kommer att vara upplagd. Sedan får de individuellt träffa läkare, diabetessjuksköterska, dietist och fysioterapeut. Även studenter som utbildar sig till något vårdyrke kan vara med.

Mot slutet av förmiddagen träffar varje patient en överläkare för sammanfattning och medicinsk bedömning. Patienten får med sig en samlad vårdplan som också finns tillgänglig via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Efter teambesöket

— Vid behov erbjuder vi uppföljning via telefon eller besök. Fysioterapeuten kan även göra uppföljning via videomöte. De flesta av de patienter som deltar i våra teambesök kan efteråt direkt återgå till sin vårdcentral, berättar Anna-Karin Brunnstedt.

Det händer också att patienter som varit på teambesök väljer att delta i en vanlig dagvårdsvecka efteråt, för att få chansen att lära sig ännu mer om sin diabetes.

Patienterna positiva

De flesta patienter som deltagit i de förlängda teambesöken är mycket nöjda med modellen. Att de träffar alla olika professioner på samma förmiddag innebär att de snabbt får svar på sina frågor.

— Det var välorganiserat och koncist. Jag fick värdefulla råd och anvisningar om den insulinterapi jag bör tillämpa, säger en av de patienter som deltagit i förlängt teambesök.

— Jag känner mig trygg och tror mig veta hur jag ska jobba framöver, framför allt för att förbättra mitt långtidsvärde, säger en annan patient efter att ha avslutat sitt förlängda teambesök.

Komplement till primärvården

Både Gunilla Lundkvist och Anna-Karin Brunnstedt är noga med att förtydliga att förlängt teambesök är ett komplement till den diabetesvård som sker i primärvården och den traditionella dagvårdsutbildningen.

Även om Centrum för diabetes nu permanentar modellen med teambesök kommer den inte att ersätta den vanliga dagvårdsutbildningen. Vid vanlig dagvård finns större chans att lära av varandra och få en gruppsammanhållning.

— Vi vill gärna utveckla vårt samarbete med primärvården, för att kunna hitta nya gemensamma sätt att stötta patienter med typ 2-diabetes, säger Sofia Ernestam, verksamhetschef för Akademiskt specialistcentrum. Modellen med förlängt teambesök ska också utvärderas löpande så att vi säkerställer de medicinska resultaten.

Förlängt teambesök i siffror

Försöken med förlängda teambesök startade januari 2018.

  • 2 förmiddagar varannan vecka avsätts för teambesök
  • Varje teambesök är 4 timmar
  • 5 patienter kan delta vid varje tillfälle
  • Under 2018 deltog 132 patienter i de förlängda teambesöken
  • Under januari-juni 2019 deltog 73 patienter

Publicerad 2019-10-07