Patientsäkerhet

Vi strävar efter ett högt säkerhetstänkande i alla frågor som rör vården. 

Därför är det viktigt för oss att alla ska vara medvetna om att det kan ske fel i vården. Fel uppstår inte av en slump, utan beror ofta på bristande bakomliggande rutiner eller en felaktig organisation. 

Eftersom fel är något som avviker från hur vården egentligen ska vara, så pratar vi ofta om att vi rapporterar och hanterar avvikelser. 

När något händer

Skulle en avvikelse inträffa och någon bli skadad, måste vi som arbetar inom hälso- och sjukvården alltid rapportera det. Visste du att vi också rapporterar sådant som innebär risk för att någon kan bli skadad, även om det inte hänt ännu? 

Vi utreder händelsen (avvikelsen) och vidtar åtgärder för att det inte ska hända igen. Skulle en vårdskada inträffa ska du som berörd patient eller närstående till berörd patient få den information du behöver.

Du ska också få information om att du kan anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientnämnden, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Läkemedelsförsäkringen.

Systematiska metoder ger resultat

Våra medarbetare får utbildning i systematisk risk- och orsaksanalys. Varje enhet ska ha minst en medarbetare som är extra kunnig och insatt i detta. Alla enheter har lokala strategier för sitt patientsäkerhetsarbete. 

Risk- och orsaksanalyser genomförs också på central nivå när så behövs. Genom allt detta kan vi hela tiden följa upp och utvärdera patientsäkerheten.

Du kan bidra

En säkerhetskultur skapas inte över en natt. Den är resultatet av allas ansträngningar att ständigt granska om vi gör rätt saker på rätt sätt.

Vi uppmuntrar därför dig som är patient eller närstående att rapportera om fel, så att vi kan utreda vad de beror på och hitta möjligheter till förbättringar.

Behandling av personuppgifter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Det finns flera situationer då vi behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:

  • Journalföring inom hälso- och sjukvården.
  • Statistik inom hälso- och sjukvården.
  • Verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av vården.
  • Forskning inom vården.
  • Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar.

Hanteringen av personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda den personliga integriteten; till exempel offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och patientdatalagen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen. 

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen säger att vi som vårdgivare ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador. Allt för att du som patient ska få en så god vård som möjligt.

Både du som är patient och dina närstående ska ha möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Inom Stockholms läns sjukvårdsområde utreder vi alltid allvarliga händelser och synpunkter som vi får från patienter, närstående eller vårdgrannar och samarbetspartner. Tillsynsmyndighet för detta är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Läs om mål, strategier och resultat för SLSO:s patientsäkerhetsarbete