Patientråd

Inom Akademiskt specialistcentrum arbetar vi mycket aktivt med vårt etablerade patientråd.

Patientrådet består av 12 patientföreningar, varav Funktionsrätt är en organisation som i sin tur företräder 44 olika förbund/organisationer. Patientrådet träffas cirka var sjätte vecka och diskuterar och beslutar kring många olika områden och frågor.

Man kan välja att delta digitalt via länk eller på plats. Vi sitter då i ett stort mötesrum som är anpassat enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till varandra.

Frågor som diskuteras och tas beslut kring gäller allt ifrån lokalernas utformning, till bemötande, e-hälsotjänster, digitala verktyg, tillgänglighet, enhetens uppdrag mm. Alla möten protokollförs och protokollet delges därefter samtliga för vidare distribution inom respektive organisation. Frågor som gäller fastigheten och kringliggande områden tas vidare till fastighetsägaren samt Stockholm stad.

Samarbetet med patientrådet och dess självklara del i vår verksamhetsutveckling har väglett oss i hur vi skall prioritera i många fall samt lett till en hel del aktiviteter, lösningar och förändrade arbetssätt.

Några exempel

Utbildning i 1177 – vilka tjänster som finns och hur de används. Runt 25 deltagare från alla organisationer fick en grundlig genomgång för att därefter kunna hålla utbildning för sina respektive medlemmar.

Tjänster på 1177 – patientrådet har kommit med önskemål om olika tjänster och verktyg som de vill hitta på 1177. Detta har lett till ett pre-screeningformulär vid digitala återbesök som fylls i av patienten innan besöket för att effektivisera vårdmötet samt för att inga viktiga frågor skall glömmas bort att tas upp.

Input på information till den externa hemsidan, miljön i väntrummet, vårdmiljön (infusionshörnan) samt informationsbroschyrer har lett till stora förbättringar inom alla dessa områden.

Vi har representanter från patientorganisationerna närvarande i väntrummet en förmiddag i månaden, som en värdefull länk mellan patienterna och oss. Detta gäller än så länge för reumatism och diabetes men planering pågår även för Parkinson och MS. Patientföreningarna är alltid inbjudna till Akademiskt specialistcentrums planeringsdagar, ibland som aktiva presentatörer och ibland som åhörare.

Återkoppling från medlemmar i rådet visar att några framgångsfaktorer bland annat är att de är flera olika patientföreningar som samarbetar över diagnosgränserna samt att de är många patientrepresentanter.

Att Akademiskt specialistcentrum har en dedikerad person för arbetet som fungerar som kontaktperson för alla frågor som gäller patientmedverkan och patientsamverkan ses också som en mycket viktig del i framgången.